ฝ่ายขาย 02-215-6761 ต่อ 0

การตรวจเช็คระยะ

หมายเหตุ

- ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- เป็นการคำนวณโดยใช้อัตราค่าแรงมาตรฐานเฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล (ในเขตภูมิภาคอัตราค่าแรงอาจจะแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่)

- เป็นการประมาณการค่าใช้จ่ายพื้นฐานในการตรวจเช็คตามระยะทาง หรือเวลา โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อันอาจเกิดขึ้นจากสภาพการใช้งานจริง

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาอะไหล่ และ ค่าแรง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า